Masaż relaksacyjny Warszawa

15 21 listopada 2018

Kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych?

Złożenie pozwu rozwodowego związane jest z koniecznością wniesienia opłaty sądowej w wysokości 600 złotych – jest to tak zwany wpis sądowy. W sytuacji, gdy składający wniosek o rozwód nie może pozwolić sobie na taki wydatek, może także złożyć odpowiedni wniosek zwalniający z kosztów.

Najczęściej wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych – rozwód jest wypełniany przez osoby, które nie mogą zebrać takiej sumy, na przykład bezrobotne, w trudnej sytuacji finansowej, wychowujące samotnie dzieci. Konieczne jest wówczas złożenie oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym na odpowiednim druku urzędowym. Sąd może również zarządzić specjalne dochodzenie, aby sprawdzić prawdziwość oświadczenia.

Należy pamiętać o tym, aby wniosek o zwolnienie z kosztów dostarczyć już w pozwie rozwodowym. Wniosek pozwu o rozwód powinien zatem zawierać wszystkie elementy. Po wpisaniu do wyszukiwarki słów „wniosek o rozwód druk” można znaleźć pomocne wzory.

Ważne jest też dostarczenie wniosku do odpowiedniego sądu okręgowego. Gdzie złożyć wniosek o rozwód? Najczęściej składany jest on w miejscu zamieszkania powoda, gdy nadal zamieszkuje on w miejscu, gdzie ostatnio zamieszkiwał wspólnie z małżonkiem. W przeciwnym przypadku wniosek o rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzeczenia o winie składa się w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego lub powoda.

Złożony wniosek – pozew o rozwód z zaznaczeniem zwolnienia z kosztów może skutkować zwolnieniem powoda w całości lub w części z kosztów sądowych lub może oddaleniem wniosku.

About 

Related Articles