Masaż relaksacyjny Warszawa

1 4 lipca 2019

Ziarnina

Oczywiście podejrzenie malakoplakii wydaje się możliwe tylko na pod- stwie materiału z biopsji cienkoigłowej, chociaż z całą stanowczością trzeba pod- kreślić, że sugerowanie takiej ewentualności tylko na podstawie obecności licz-nych histiocytów może wprowadzić wiele zamieszania, zwłaszcza że liczne hi- stiocyty w aspiratach cienkoigłowych z płuc to częste znalezisko, głównie w przy-padkach, gdy aspirat pochodzi z obwodu guza czy też obszaru zawału (13,14,22).

Chciałbym, aby przedstawione tutaj w dużym uproszczeniu zagadnienia diagnostyki cytologicznej zarówno złuszczeniowej, jak i aspiracyjnej, chorób za-palnych układu oddechowego służyły pomocą w różnicowaniu takich obrazów, jak:

– dyskretne atypie komórkowe,

– ziarnina,

– inkluzje wewnątrzjądrowe i wewnątrzcytoplazmatyczne,

– martwica.

Badanie cytologiczne

Dotyczy to szczególnie tych przypadków, w których klinicznie stwierdza się jedynie pośrednie cechy nowotworu (raka).

Na zakończenie warto zauważyć, że badanie cytologiczne, jako forma kon-sultacji medycznej, a nie incydentalny test, powinno być przeprowadzane w kon-tekście pełnego obrazu klinicznego diagnozowanego przypadku. Z drugiej strony materiał przeznaczony do diagnostyki cytologicznej musi być pobrany i za-bezpieczony tak, aby stał się próbką reprezentatywną i satysfakcjonującą (3, 8,13, 14, 22).

Istotą zapalenia płuc jest zakażenie układu oddechowego, w następstwie którego dochodzi do nagromadzenia komórek zapalnych w przestrzeniach pęcherzyków płucnych oraz wysięku, co zaburza prawidłową wymianę gazową. Stan taki jest podłożem różnych zespołów klinicznych określanych wspólnie jako zapalenie płuc. Według definicji kliniczno-radiologicznej jest to choroba gorączkowa z kaszlem i zaburzeniami oddechowymi, które w obrazie radiologicznym przybierają wygląd ograniczonych nacieków plamistych, kiedy to mówi się o odoskrzelowej lub placikowej postaci, albo nacieczenia płata – postać płatowa (2-0).

Spośród wielu często już historycznych klasyfikacji obecnie najczęściej sto-suje się podział na trzy zasadnicze grupy – zapalenia płuc pozaszpitalne (ang. community-acquired pneumonia – CAP) i wewnątrzszpitalne (ang. hospital-acqu- ired lub nosocomial pneumonia – NP), oraz zapalenia u osób ze zmniejszoną odpornością.

Streptococcus pneumoniae (3-0-35%) Mycoplasma pneumoniae (1-0%) Haemophilus influenzae (8-1-0%) Viruses (8-1-0%)

Staphylococcus aureus (4-5%), Legionella pneumophila (4-5%) Klebsiella pneumoniae Niezidentyfikowane (3-0-35%) Klebsiella pneumoniae Pseudomonas aeruginosa Legionella pneumophila Staphylococcus aureus Escherichia coli Legionella pneumophila Streptococcus pneumoniae Mycobacterium species Yiruses

About 

Related Articles