Masaż relaksacyjny Warszawa

3 4 lipca 2019

Związek obrazów termograficznych

W ocenie porównawczej obszaru zmian zapalnych w obrazie termograficz- nym i radiologicznym stwierdzano znaczące podobieństwo obu rejestracji, zarówno w badaniach z pełnoobjawowego okresu choroby, jak i w badaniu kontrolnym po zakończonym leczeniu (ryc. 4).

Związek obrazów termograficznych rejestrowanych na powierzchni skóry z procesami toczącymi się wewnątrz organizmu jest bardzo złożony i jego precyzyjne określenie powinno uwzględniać wiele skomplikowanych praw kinetyki i termodynamiki. W pojedynczych dotychczas opublikowanych pracach oceniających wartość diagnostyczną badania termograficznego w zapaleniach płuc i oskrzeli stworzono normy obrazów termograficznych osób zdrowych. Stwierdzono, że obrazy termograficzne cechują się symetrią i porównywalną ilością zamkniętych jednakową izotermą miejsc hipo- lub/i hipertermicznych, a gradient temperatur ekstremalnych wynosił < 1,85 °C. Porównanie badań termograficznych z badaniami radiologicznymi w zapaleniach płuc i oskrzeli pozwala uznać, że mogą one być stosowane jako badanie przesiewowe, a w przypadku zgodności obszaru można zrezygnować z badania radiologicznego, co pozwala na ograniczenie badań radiologicznych jako inwazyjnych. Jednak przy rozbieżności badania termograficznego z klinicznym nie można wyeliminować badania radiologicznego.

Badania termograficzne mogą być użyteczne głównie przy monitorowaniu terapii stanów zapalnych układu oddechowego. Obrazy termograficzne w zapa-leniach oskrzeli cechują się małymi, rozsianymi obszarami hipertermicznymi i asymetrią obrazów. Natomiast w zapaleniach płuc symetria obrazu jest bardziej zaburzona, a gradient temperatur jest wyższy. Obserwuje się większą rozległość obszarów hipertermicznych.

Zmiany w badaniu termograficznym ustępują wolniej niż objawy kliniczne, zmiany radiologiczne i biochemiczne wykładniki stanu zapalnego. Asymetrię obrazu termograficznego obserwowano nawet pół roku po ustąpieniu zmian zapalnych (11, 12,13). W przypadku swoistych zmian zapalnych w płucach obraz jest podobny jak w zapaleniu oskrzeli, jednak zmiany są drobne, o niewielkim gradiencie temperatur.

About 

Related Articles